Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 5
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Nosivost i duktilnost kružnih ab stupova ovijenih poprečnom armaturom

Dušan Najdanović, Branko Milosavljević

Sažetak

U radu je prikazan postupak proračuna nosivosti i duktilnosti kružnih stupova u funkciji količine poprečne armature. Na jezgri presjeka je primijenjen dijagram naprezanje-relativna deformacija tlačnog betona s utjecajem poprečnog tlaka od spone, a granična uzdužna deformacija odgovara trenutku loma poprečne armature. Analizirana je nosivost presjeka i koeficijent duktilnosti kuta zaokreta ovisno o intenzitetu normalne sile i razmaku spona. Sličan postupak proračuna moguće je primijeniti i na cijevi ispunjene betonom kao i u slučajevima sanacije stupova prstenastim čeličnim limovima ili FRP trakama.

Ključne riječi
poprečna armatura, granična nosivost, kut zaokreta, duktilnost, kružni stupovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Najdanović, D., Milosavljević, B.: Nosivost i duktilnost kružnih ab stupova ovijenih poprečnom armaturom, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 5, pp. 417-423, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.986.2013

ILI:

Najdanović, D., Milosavljević, B. (2014). Nosivost i duktilnost kružnih ab stupova ovijenih poprečnom armaturom, GRAĐEVINAR, 66 (5), 417-423, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.986.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Najdanović WEB
Dušan Najdanović
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Milosavljević WEB
Branko Milosavljević
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet